Dostawy za zamówienia od 299 zł, ZA DARMOVíce informací

Regulamin

WARUNKI HANDLOWE

 

firmy

Gringos & Tea s. r. o.

z siedzibą ul. Žižkova 703/72, 400 01 Ústí nad Labem

regon: 028 03 089

wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Krajský soud (Sąd Okręgowy) w Ústí nad Labem, wydział C, sygnatura 33926

w zakresie sprzedaży towaru poprzez sklep internetowy o adresie internetowym  

www.gringostea.pl

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1.         Niniejsze warunki handlowe (dalej tylko „warunki handlowe“) firmy Gringos & Tea s. r. o., z siedzibą ul. Žižkova 703/72, 400 01 Ústí nad Labem, regon: 028 03 089, wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Krajský soud w Ústí nad Labem, wydział C, sygnatura 33926 (dalej tylko „sprzedający“) regulują zgodnie z przepisami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz. U., Kodeks Cywilny (dalej tylko „Kodeks Cywilny“) wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (dalej tylko „umowa kupna“) zawieranej pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną (dalej tylko „kupujący“) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sprzedaż internetowa jest prowadzona przez sprzedającego na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.cajprovsechny.cz (dalej tylko „strona internetowa“), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (dalej tylko „interfejs sklepu“).

1.2.         Warunki handlowe nie odnoszą się do przypadków, kiedy osoba, mająca w zamyśle zakup towaru od sprzedającego, jest osobą prawną lub osobą, która zamawiając towar działa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.  

1.3.         Postanowienia stanowiące odstępstwo od warunków handlowych mogą być przedmiotem ustaleń w umowie kupna. Odmienne postanowienia umowne zawarte w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

1.4.         Postanowienia warunków handlowych stanowią integralną część umowy kupna. Umowa kupna i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku czeskim.

1.5.         Treść warunków handlowych sprzedający może zmieniać lub uzupełniać. Niniejsze postanowienia nie naruszają praw i zobowiązań powstałych w okresie obowiązywania poprzednich warunków handlowych.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1.         Na podstawie rejestracji kupującego przeprowadzonej na stronie internetowej kupujący zyskuje dostęp do swego interfejsu użytkownika. Ze swego interfejsu użytkownika kupujący może dokonywać zamówień towarów (dalej tylko „konto użytkownika“). Jeżeli interfejs sieciowy sklepu to umożliwia, kupujący może dokonywać zamówienia towaru również bez rejestracji, bezpośrednio z interfejsu sieciowego sklepu.

2.2.         Przy rejestrowaniu się na stronie internetowej i przy zamawianiu towaru kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i prawdziwego podawania wszystkich danych. Dane zamieszczone w koncie użytkownika kupujący przy każdorazowej ich zmianie zobowiązany jest do ich zaktualizowania. Dane podane przez kupującego w koncie użytkownika i przy zamawianiu towaru są przez sprzedającego uważane za prawidłowe.

2.3.         Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony przez login i hasło. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji umożliwiających dostęp do jego konta użytkownika.

2.4.         Kupujący nie jest uprawniony do umożliwienia wykorzystywania konta użytkownika osobom trzecim.

2.5.         Sprzedający może unieważnić konto użytkownika, zwłaszcza jeżeli kupujący nie korzysta ze swego konta użytkownika przez okres powyżej 3 lat lub jeżeli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna (włącznie warunków handlowych). 

2.6.         Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób nieprzerwany, przerwy mogą wystąpić zwłaszcza ze względu na wymaganą konserwację sprzętu i oprogramowania sprzedającego, względnie wymaganą konserwację sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA

3.1.         Wszelkie prezentacje towaru umieszczone na interfejsie sieciowym sklepu mają charakter informacyjny i sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy w odniesieniu do tego towaru. Przepisy § 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania.  

3.2.         Interfejs sieciowy sklepu zawiera informacje o towarze, wraz z podaniem ceny poszczególnych towarów. Ceny towaru są podane wraz z podatkiem od wartości dodanej i wszystkich należnych opłat.  Ceny towaru obowiązują w terminie prezentowanym w interfejsie sieciowym sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza uprawnień sprzedającego do zawarcia umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

3.3.         Interfejs sieciowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z zapakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z zapakowaniem i dostawą towaru podane w interfejsie sieciowym sklepu obowiązują tylko w przypadkach, kiedy towar jest doręczany na terenie Republiki Czeskiej. 

3.4.         W celu zamówienia towaru kupujący wypełni formularz zamówienia w interfejsie sieciowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera zwłaszcza informacje o:

3.4.1.    zamawianym towarze (zamawiany towar „umieści” kupujący w koszyku zakupów interfejsu sieciowego sklepu),

3.4.2.    sposobie zapłaty ceny kupna towaru, informacje o wymaganym sposobie doręczenia zamawianego towaru i

3.4.3.    informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (dalej wspólnie tylko jako „zamówienie“).

3.5.         Przed wysłaniem zamówienia sprzedającemu kupujący ma możliwość sprawdzenia i ewentualnej zmiany danych, które zamieścił kupujący w zamówieniu, ze względu na umożliwienie kupującemu wykrycie i skorygowanie błędów powstałych w procesie wprowadzania danych do zamówienia. Zamówienie kupujący wysyła sprzedającemu poprzez kliknięcie na przycisk „Zamawiam”. Informacje zamieszczone w zamówieniu są przez sprzedającego uważane za prawidłowe. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdzi kupującemu otrzymanie zamówienia e-mailem wysłanym na adres poczty elektronicznej kupującego podany w koncie użytkownika lub też w zamówieniu (dalej tylko „adres elektroniczny kupującego“).

3.6.         Sprzedający zawsze w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny kupna, przewidywane koszty dostawy) jest uprawniony do wystąpienia do kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. pisemne lub telefoniczne).

3.7.         Stosunek umowny pomiędzy sprzedającym a kupującym powstaje na skutek doręczenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które sprzedający przekazuje kupującemu korzystając z poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej kupującego.   

3.8.         Kupujący wyraża zgodę na skorzystanie ze środków porozumiewania się na odległość  przy zawieraniu umowy. Koszty powstałe po stronie kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty łączności internetowej, koszty rozmów telefonicznych) pokrywa kupujący sam, przy czym koszty te nie różnią się od taryfy podstawowej.  

4. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1.         Cenę towaru i koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna kupujący może zapłacić na rzecz sprzedającego w następujący sposób:

  • gotówką w oddziale sprzedającego znajdującym się przy ul. Žižkova 703/72, Ústí nad Labem, kod pocztowy 400 01;
  • za pobraniem w miejscu określonym przez kupującego w zamówieniu;  
  • przelewem na rachunek sprzedającego nr 2401572623/2010, IBAN: CZ2320100000002401572623 prowadzony przez bank  Fio banka, a. s. (dalej tylko „rachunek sprzedającego“);
  • bezgotówkowo z wykorzystaniem systemu płatniczego GoPay;

4.2.         Wraz z ceną kupna kupujący zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz sprzedającego należności za koszty związane z zapakowaniem i dostawą towaru w wysokości umownej. Jeżeli w sposób jednoznaczny nie jest określone inaczej, rozumie się dalej przez cenę kupna również koszty związane z dostawą towaru.

4.3.         Sprzedający nie wymaga od kupującego wpłaty zaliczki lub dokonania innej podobnej płatności. Powyższe nie dotyczy postanowień art. 4.6 warunków handlowych w odniesieniu do obowiązku zapłaty ceny kupna z góry.

4.4.         W razie płatności w gotówce, czy w razie płatności za pobraniem cena kupna jest płatna przy przejęciu towaru. W przypadku płatności przelewem bankowym termin zapłaty ceny kupna wynosi 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy kupna.

4.5.         W przypadku płatności przelewem bankowym kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna z podaniem symbolu zmiennego płatności. W przypadku płatności przelewem bankowym zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny kupna zostaje zrealizowane w chwili zaksięgowania właściwej kwoty na rachunku sprzedającego.

4.6.         Sprzedający uprawniony jest, zwłaszcza jeżeli ze strony kupującego nie nastąpi dodatkowe potwierdzenie zamówienia (art. 3.6) lub jeżeli w przeszłości kupujący nie odebrał przesyłki zgodnie z ustaleniami, do wymagania zapłaty całości ceny kupna jeszcze przed wysyłką towaru na adres kupującego.. Przepisy § 2119 ust. 1 Kodeks Cywilny nie mają zastosowania.  

4.7.         Ewentualnych rabatów w odniesieniu do ceny towaru udzielonych kupującemu przez sprzedającego nie można wzajemnie łączyć.

4.8.         Jeżeli w kontaktach handlowych jest to zwyczajem lub jeżeli wymagają tego przepisy ogólnie obowiązujące, sprzedający w odniesieniu do płatności dokonanych w oparciu o umowę wystawi kupującemu dokument fiskalny – fakturę.  Sprzedający jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Dokument fiskalny – fakturę sprzedający wystawi kupującemu po zapłaceniu za towar i wyśle ją w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej kupującego.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

5.1.         Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisami § 1837 Kodeksu Cywilnego, nie może, między innymi, odstąpić od umowy kupna na dostawę towaru, który został przystosowany zgodnie z wymogami kupującego lub indywidualnie dla niego, od umowy kupna dotyczącej dostawy towaru łatwo psującego się, jak również towaru, który po dostawie został w sposób nieodwracalny zmieszany z innym towarem, od umowy kupna dotyczącej dostawy towaru w zamkniętym opakowaniu, który konsument wyjął z opakowania i ze względów sanitarnych nie można go z powrotem umieścić w opakowaniu i od umowy kupna dotyczącej dostawy nagrania dźwiękowego lub wideo albo programu komputerowego, jeżeli zostało uszkodzone jego pierwotne opakowanie.  

5.2.         Jeżeli nie odnosi się to do przypadku przywołanego w art. 5.1 lub innego przypadku uniemożliwiającego odstąpienie od umowy kupna, kupujący zgodnie z przepisami § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy kupna w terminie czternastu (14) dni od przejęcia towaru, przy czym jeżeli przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towaru lub dostarczenie kilku elementów, powyższy termin liczony jest od daty odbioru ostatniej dostawy towaru. Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy kupna musi zostać przekazane sprzedającemu w terminie przywołanym w zdaniu poprzednim. Odstąpienie od umowy kupna kupujący może przesłać na adres siedziby firmy sprzedającego lub na adres poczty elektronicznej sprzedającego [email protected].

5.3.         W przypadku odstąpienia od umowy kupna na zasadzie art. 5.2 warunków handlowych umowa kupna od początku zostaje anulowana. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu w terminie czternastu (14) dni od daty odstąpienia od umowy, bez śladów użytkowania, nieuszkodzony, kompletny i w opakowaniu oryginalnym. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, ponosi kupujący koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, także jeżeli towar ze względu na jego charakter nie może zostać zwrócony za pośrednictwem zwykłej przesyłki pocztowej. 

5.4.         W przypadku odstąpienia od umowy na zasadzie art. 5.2 warunków handlowych sprzedający zwróci środki finansowe przyjęte od kupującego w terminie czternastu (14) dni od daty odstąpienia od umowy kupna przez kupującego, w taki sam sposób, w jaki je sprzedający od kupującego otrzymał. Sprzedający uprawniony jest również do zwrotu spełnienia zobowiązania kupującego już przy zwrocie towaru przez kupującego lub w sposób inny, jeżeli na powyższe zgodę wyrazi kupujący i nie spowoduje to powstania innych kosztów po stronie kupującego. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych kupującemu wcześniej, niż kupujący dokona zwrotu towaru lub nie udokumentuje, że towar sprzedającemu odesłał.

5.5.         Prawo do odszkodowania za szkody spowodowane w towarze sprzedający upoważniony jest jednostronnie zaliczyć w odniesieniu do prawa kupującego na zwrot ceny kupna.

5.6.         Do czasu przejęcia towaru przez kupującego sprzedający uprawniony jest do odstąpienia w dowolnym momencie od umowy kupna. W takim przypadku sprzedający bezzwłocznie zwróci kupującemu cenę kupna, przelewem bankowym na rachunek wskazany przez kupującego.

5.7.         Jeżeli wraz z towarem kupujący otrzymał upominek, umowa darowizny zostaje pomiędzy sprzedającym a kupującym zawarta z warunkiem rozwiązującym, że jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy ze strony kupującego, traci umowa darowizny w odniesieniu do takiego upominku skuteczność i kupujący zobowiązany jest do zwrotu sprzedającemu upominku wraz z towarem. 

6. PRZEWÓZ I DOSTAWA TOWARU

6.1.         Jeżeli sposób dostawy został ustalony w oparciu o szczególne wymogi kupującego, kupujący ponosi ryzyko i ewentualne koszty dodatkowe związane z wybranym sposobem dostawy.

6.2.         Jeżeli sprzedający na podstawie umowy kupna zobowiązany jest do dostarczenia towaru w miejsce określone przez kupującego w zamówieniu, kupujący ma obowiązek odbioru towaru przy dostawie.

6.3.         Jeżeli, z powodów pozostających po stronie kupującego konieczna jest powtórna dostawa lub realizacja dostawy w sposób inny niż podany w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z powtórnym doręczeniem, względnie kosztów związanych z innym sposobem doręczenia.

6.4.         Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia całości opakowania towaru a w przypadku dowolnych uszkodzeń bezzwłocznie poinformować przewoźnika i spisać protokół o wykrytej usterce. W takim przypadku przesyłka zostanie zwrócona sprzedającemu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania świadczącego o nieuprawnionej ingerencji w przesyłkę kupujący nie jest zobowiązany do odebrania przesyłki od przewoźnika.

6.5.         Jeżeli kupujący stwierdzi uszkodzenie towaru dopiero po fakcie odebrania przesyłki od przewoźnika, może skontaktować się z infolinią przewoźnika i sprawę uszkodzenia przesyłki załatwiać wyłącznie z przewoźnikiem.

6.6.         Inne prawa i obowiązki stron przy przewozie towaru mogą regulować szczególne warunki dostawy sprzedającego, jeżeli zostały przez sprzedającego wydane.

7. PRAWA WYNIKAJĄCE Z WADLIWEJ REALIZACJI  

7.1.         Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące wadliwej realizacji regulują właściwe ogólnie obowiązujące przepisy ustawowe (zwłaszcza przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 a § 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego).

7.2.         Sprzedający w stosunku do kupującego ponosi odpowiedzialność za to, że towar przy odbiorze jest wolny od wad. Sprzedający zwłaszcza w stosunku do kupującego ponosi odpowiedzialność za to, że w chwili, kiedy kupujący towar odebrał:

7.2.1.    towar ma właściwości, które strony uzgodniły, a w przypadku braku ustaleń, ma właściwości, jakie sprzedający lub producent opisał lub których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i w oparciu o reklamę przez nich zamieszczoną;

7.2.2.    towar nadaje się do celu, który dla jego zastosowania podaje sprzedający lub do którego towar tego rodzaju zwykle jest używany;

7.2.3.    towar odpowiada jakości lub działaniu uzgodnionej próbki lub wzorca, jeżeli jakość lub wykonanie określono według uzgodnionej próbki lub wzorca;

7.2.4.    towar spełnia wymogi ilościowe, wymiarowe lub wagowe i

7.2.5.    towar jest zgodny z wymogami przepisów ustawowych.

7.3.         Przepisy przywołane w art. 7.2 warunków handlowych nie mają zastosowania w stosunku do towaru sprzedawanego po cenie obniżonej ze względu na wadę, z powodu której została uzgodniona cena niższa, ze względu na zużycie towaru spowodowane normalnym użytkowaniem, w stosunku do towaru używanego na wadę odpowiadającą stopniowi używania lub zużycia, którą towar był obarczony przy przejęciu przez kupującego lub jeżeli powyższe wynika z charakteru towaru.

7.4.         Jeżeli wada wystąpi w przeciągu sześciu miesięcy od przejęcia, przyjmuje się, że towar był obarczony wadą już przy przejęciu. Kupujący uprawniony jest do roszczenia sobie prawa z tytułu wady, która wystąpi w towarze konsumpcyjnym w okresie dwudziestu czterech miesięcy od przejęcia.

7.5.         Prawa wynikające z wadliwej realizacji kupujący zgłasza u sprzedającego na adresie oddziału sprzedającego, w którym przyjęcie reklamacji jest możliwe ze względu na asortyment sprzedawanego towaru, ewentualnie także w miejscu siedziby firmy lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Za moment złożenia reklamacji przyjmuje się moment, kiedy  sprzedający otrzymał od kupującego reklamowany towar. Do reklamowanego towaru kupujący zobowiązany jest dołączyć dokument potwierdzający kupno towaru. Reklamowany towar nie można wysłać sprzedającemu za pobraniem.

7.6.         Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego z tytułu wad mogą regulować przepisy reklamacyjne sprzedającego.

8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY  

8.1.         Kupujący nabywa prawo własności towaru poprzez zapłacenie pełnej ceny kupna towaru.

8.2.         Sprzedającego w odniesieniu do kupującego nie wiążą żadne kodeksy postępowania w myśl przepisów § 1826 ust. 1 litera e) Kodeksu Cywilnego.

8.3.         Pozasądowe załatwianie skarg konsumentów zapewnia sprzedający za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej [email protected]. Informacje o rozpatrzeniu skargi kupującego prześle sprzedający na adres poczty elektronicznej kupującego.

8.4.         Sprzedający uprawniony jest do sprzedaży towaru na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Kontrolę prowadzenia działalności gospodarczej prowadzi w ramach swojej działalności właściwy urząd. Nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych wykonuje Urząd ds. Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa wykonuje w ścisłe określonym zakresie także nadzór nad realizacją przepisów ustawy nr 634/1992 Dz. U., o ochronie konsumenta, wraz z późniejszymi zmianami.

8.5.         Kupujący niniejszym przejmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w myśl przepisów § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1.         Ochrona danych osobowych kupującego, który jest osoba fizyczną, wynika z przepisów ustawy nr 101/2000 Dz. U., o ochronie danych osobowych, wraz z późniejszymi zmianami.

9.2.         Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel, NIP, adres poczty elektronicznej i numer telefonu  (dalej wspólnie tylko jako  „dane osobowe“).

9.3.         Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sprzedającego, dla celów realizacji praw i zobowiązań wynikających z umowy kupna i dla celów prowadzenia konta użytkownika. Jeżeli kupujący nie wybierze innej możliwości, wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedającego danych osobowych także dla celów przekazywania informacji i komunikatów handlowych kupującemu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w pełnym zakresie zgodnie z ustaleniami niniejszego artykułu nie stanowi warunku, który uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna.

9.4.         Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany (przy rejestracji, na swym koncie użytkownika, przy składaniu zamówienia w interfejsie sieciowym sklepu) do podawania prawidłowych i prawdziwych swoich danych osobowych oraz, że jest zobowiązany do bezzwłocznego informowania sprzedającego o zmianie w swoich danych osobowych.

9.5.         Przetwarzanie danych osobowych kupującego może sprzedający powierzyć osobie trzeciej, pełniącej obowiązki przetwarzającego. Oprócz osób dostarczających towar, dane osobowe kupującego, bez uzyskania uprzedniej zgody kupującego, nie będą udostępniane osobom trzecim.

9.6.         Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieoznaczony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

9.7.         Kupujący potwierdza, że przekazane przez niego dane osobowe są dokładne oraz, że został pouczony o tym, że chodzi o dobrowolne udostępnienie swoich danych osobowych.

9.8.         Jeżeli kupujący uznałby, że sprzedający lub przetwarzający (art. 9.5) dokonuje przetwarzania jego danych osobowych w sposób pozostający w sprzeczności z ochroną prywatności i osobowości kupującego lub obowiązującymi przepisami ustawowymi, zwłaszcza jeżeli dane osobowe są nieprecyzyjne w odniesieniu do celu ich przetwarzania, może: 

9.8.1.    wystąpić do sprzedającego lub przetwarzającego o udzielenie wyjaśnień;

9.8.2.    wymagać, aby sprzedający lub przetwarzający usunął powstały w ten sposób stan.

9.9.         Jeżeli kupujący wystąpi o udzielenie informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych, sprzedający jest zobowiązany do ich udzielenia. Sprzedający ma prawo za udzielenie informacji według zdania poprzedniego wymagać adekwatnej opłaty nieprzewyższającej kosztów niezbędnych dla udzielenia informacji.

10. Wysyłanie wiadomości biznesowych i przechowywanie plików cookie

10.1.   Kupujący zgadza się na przesyłanie informacji związanych z towarem, usługami lub działalnością sprzedającego na adres poczty elektronicznej kupującego a także wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych przez sprzedającego na adres poczty elektronicznej kupującego.

10.2.   Kupujący wyraża zgodę na zapisywanie tzw. cookie na jego komputerze. Jeżeli zakupu na stronie internetowej można dokonać i zobowiązania sprzedającego wynikające z umowy kupna realizować bez zapisywania tzw. cookie na komputerze kupującego, może kupujący wydaną zgodę według zdania poprzedniego kiedykolwiek odwołać.

11. Doręczanie

11.1.   Kupującemu korespondencja może być doręczana na adres poczty elektronicznej kupującego.

12. Postanowienia końcowe

12.1.   Jeżeli związek powstały w oparciu o umowę kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), to strony uzgadniają, że związek jest regulowany przez przepisy prawodawstwa czeskiego. Nie odnosi się to do praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów ustawowych.  

12.2.   Jeżeli któreś z postanowień warunków handlowych jest nieważne lub nieskuteczne lub takim się stanie, w miejsce postanowień nieważnych wprowadzone zostanie postanowienie, którego istota jest jak najbliższa sensowi postanowienia nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie oddziałuje na ważność postanowień pozostałych.  

12.3.   Umowa kupna wraz z warunkami handlowymi jest przechowywana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

12.4.   Dane kontaktowe sprzedającego: adres do korespondencji ul. Žižkova 703/72, 400 01 Ústí nad Labem, adres poczty elektronicznej [email protected], telefon  (+420) 773 989 802.

 

Ústí nad Labem, dnia  1.12.2015                                                                                                                    

 

                                                                                                                        Gringos & Tea s. r. o.